JOUR 10 : Chakra Sacrée

MANTRA

🧡🧡🧡

VAM, VAM, VAM